III Liga Futsalu PZPN - Grupa IV www.liga3.alp.pl Telefon 0 602 515 609
KOMISJA FUTSALU PZPN MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOJÓW ALP Futsal Liga - Rzeszów

STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
Przepisy futsalu
Regulamin III Ligi
PUCHAR POLSKI 2007/2008
Regulamin Pucharu Polski

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA FUTSALU
REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI FUTSALU.
Sezon 2006/2007
Siedziba Komisji
ul. Francuska 32 40-028 Katowice
Tel / fax 032 203-61-07


Artykuł I - Cel rozgrywek
§ 1
Celem rozgrywek jest popularyzacja Futsalu w Polsce oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany awans do II Ligi

Artykuł II - Organizator rozgrywek
§ 2
Organizatorem rozgrywek jest Komisja lub Wydział Futsalu przy ZPN, która nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi Przepisami i Uchwałami PZPN.

Artykuł III - Terminy i miejsce rozgrywania spotkań
§ 3
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z ustalonym terminarzem rozgrywek.
2. Spotkania III ligowe rozgrywane są:
w piątki - godzina do uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi drużynami
w soboty - w godz.12.00 - 20.00
w niedziele - w godz. 12.00 - 20.00 O terminie spotkania sobotnio-niedzielnego decyduje gospodarz zawodów.
3. Za zgodą obydwu drużyn i akceptacji Komisji lub Wydziału przy ZPN istnieje możliwość rozegrania spotkania w innym terminie.

§ 4
1. Gospodarz zawodów ma obowiązek z 14 - dniowym wyprzedzeniem
powiadomić pisemnie lub faxem drużynę przeciwnika oraz biuro Komisji lub Wydział Futsalu przy Związku Piłki Nożnej,o godzinie i miejscu rozgrywania spotkania, pod rygorem sankcji dyscyplinarnych, zgodnie z istniejącymi przepisami.

2. Zawody mogą być rozgrywane w miejscowości odległej maksymalnie 50 km od siedziby klubu który jest gospodarzem spotkania.
Przez siedzibę klubu rozumie się adres rejestracji klubu-stowarzyszenia
§ 5
1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 15 minut
po obowiązującym terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Niezależnie od zaistniałych opóźnień (awaria samochodu, kolizja itp. - powiadomienie telefoniczne organizatora o zaistniałej sytuacji), lub innych niezgodności zawody muszą być rozegrane jako mistrzowskie pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.
2.Gospodarz spotkania ma prawo zadania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, jeżeli winę ponosi drużyna przeciwna. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych jeżeli przyczyna była od nich niezależna. Decyzja odnośnie zakwalifikowania przyczyny należy do organu prowadzącego rozgrywki.
3. Drużyna która nie wstawi się na zawody (bez udokumentowania przyczyny np. wypadek, klęska żywiołowa itp.) oprócz walkoweru zostanie ukarana karą finansową w wysokości 2000 zł. płatną na konto Komisji lub Wydziału przy ZPN w terminie ustalonym przez Sekcje Gier.
4. Drużyna Klubu, która w trakcie rundy nie rozegra drugiego spotkania, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych wycofana z rozgrywek bez względu na ilość zdobytych punktów.
5. Drużyna Klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o jedną klasę rozgrywkową.
6 Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco :.
W przypadku rozegrania nie więcej niż 50 % spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych meczy,
W przypadku rozegrania więcej niż 50 % spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika ,.
§ 6
1. Zawody muszą być przeprowadzone w halach spełniających wymogi określone w przepisach gry w halową piłkę nożną. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu w przypadku, gdy stan boiska zagraża bezpieczeństwu zawodników oraz w przypadku nie przygotowania przez gospodarza boiska do gry.
2. Przed inauguracją nowego sezonu, wszystkie hale zostaną poddane weryfikacji której dokona powołana Komisja wystawiając stosowny certyfikat 3. Przed każdym meczem sędziowie, obserwator, delegat mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów.

§ 7
W szczególnych uzasadnionych przypadkach drużynie przysługuje prawo zwrócenia się do Komisji lub Wydziału z pisemnym wnioskiem o przełożenie spotkania.
Wniosek musi wpłynąć do Komisji lub Wydziału najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem meczu wynikającym z terminarza rozgrywek (decyduje data stempla pocztowego).
W wyjątkowych sytuacjach ,wynikających z decyzji organu administracyjnego ,sądowego lub związkowego Sekcja Gier może podjąć decyzję o ustalenie terminu spotkania z Urzędu.
Spotkanie (spotkania) są automatycznie przełożone - na prośbę drużyny, jeżeli co najmniej 2 (dwóch) zawodników w terminie spotkania (spotkań) zostanie powołanych do Pierwszej lub Młodzieżowej Reprezentacji Polski. Nowy termin zawodów Komisja ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.
5. Spotkania dwóch ostatnich kolejek rundy rewanżowej muszą być rozegrane obligatoryjnie co do terminu i godzin wyznaczonych przez Sekcje Gier.

Artykuł IV - Obowiązki gospodarza zawodów
§ 8
1. Gospodarz zawodów jest zobowiązany zapewnić:
- odpowiednią ilość piłek do gry - odpowiadającym wymogom Artykułu II przepisów gry zespołów pięcioosobowych.
- szatnie z natryskami i ciepłą wodą, osobne dla drużyny gości oraz sędziów na co najmniej 60 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia spotkania
- udostępnienie boiska do gry na co najmniej 30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia spotkania ,
- na życzenie drużyny gości, rezerwację noclegu lub wyżywienia zgodnie z wcześniej ustalonymi stawkami.,
- obsługę medyczną, - obsługę ochroniarską lub porządkową w ilości zgodnej z przepisami, - obsługę spikerską ,
- umieszczenie na hali plakatu z logo Komisji Komisji PZPN.
2. Drużyna gości może umieścić reklamy swojego sponsora tylko za zgodą i w porozumieniu z gospodarzem spotkania.


Artykuł V - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek
§ 9
Do rozgrywek Polskiej III Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami danego Związku Piłki Nożnej - PZPN oraz przedłożą w Komisji stosowną deklarację (wzór w załaczeniu) i spełnią przedstawione poniżej warunki :
1. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek :
- dokładną nazwę drużyny ,
- adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji
techniczno-organizacyjnych ,
2. Dokonanie wpłaty na konto Komisji lub Wydziału przy ZPN opłaty startowej w wysokości :
- III Liga - 500 zł
Klub ma obowiązek dostarczyć aktualny (ważny 3-miesiące) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego organu rejestrującego dotyczącego postanowienia w sprawie wpisu - rejestracji Stowarzyszenia lub Klubu, ewentualnie zaświadczenie o złożenie wniosku przez organ rejestrujący.

Artykuł - VI - Zgłoszenie zawodników do gry
§ 10
1. Drużyna może liczyć nieograniczoną ilość zawodników.
- opłata za rejestracje zawodnika wynosi 5 zł.
2. Lista zawodników powinna zawierać ich dokładne dane osobiste tj. imię
i nazwisko, datę urodzenia oraz numer pesel, w przypadku zawodnika niepełnoletniego - numer peselu ojca lub matki.
Listę zawodników w kolejności alfabetycznie należy w ustalonym terminie dostarczyć do biura Komisji lub Wydziału.
W przypadku zawodników, którzy mają nieukończone 16 lat, wymagana jest pisemna zgoda na grę, rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Skład zespołu można uzupełniać przez cały okres trwania danego sezonu. Zgłoszony w trakcie sezonu zawodnik nabędzie prawo do gry po przedłożeniu egzemplarza kontraktu lub deklaracji gry amatora i po wystawieniu mu ważnej karty przynależności klubowej.
4. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych zawartych w wystąpieniu o uprawnienia zawodników.
§ 11
1. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli podpisze on z klubem kontrakt lub deklarację gry amatora oraz będzie posiadał kartę przynależności klubowej potwierdzoną na dany okres gry przez Sekcję Gier, po złożeniu egzemplarza kontraktu lub odcinka deklaracji gry amatora w biurze Wydziału Zamiejscowego.
2. Udział w rozgrywkach Polskiej III Ligi Halowej piłkarzy zagranicznych ustalony jest na poniższych warunkach :
- z krajów Unii Europejskiej klub może zgłosić do rozgrywek nieograniczoną ilość zawodników, nie mniej w jednym spotkaniu może wystąpić maksymalnie 3 piłkarzy (wpisanych do sprawozdania z meczu)
- z krajów z poza Unii Europejskiej klub może zgłosić do rozgrywek, maksymalnie 4 zawodników ,nie mniej w jednym spotkaniu może wystąpić maksymalnie 2 zawodników (wpisanych do sprawozdania z meczu). Warunkiem zatwierdzenia do gry w danym klubie piłkarzy zagranicznych, jest
przedłożenie oprócz wyżej wymienionych dokumentów (kontrakt lub deklaracja
gry amatora oraz karta zawodnika) Certyfikatu macierzystej Narodowej Federacji piłkarskiej zawodnika, którego dostarczenie leży w gestii klubu zatrudniającego obcokrajowca.
§12
1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do sprawozdania
sędziowskiego na następujących zasadach :
zastrzeżenie mogą dotyczyć spóźnienia na zawody, stanu boiska, piłek, bramek, ubioru zawodników i sędziego, tożsamości zawodników ,
zastrzeżenie muszą być wnoszone do sędziego przed zawodami, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie zawodów. Protesty muszą być przez sędziego zbadane a w uzasadnionych przypadkach sędzia musi wyznaczyć kapitanowi czas na usuniecie usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu treść zgłoszonych zastrzeżeń jak również wydane zarządzenia.
zastrzeżenia muszą być czytelne i podpisane przez kierownika lub kierownika drużyny i są wolne od opłacenia kaucji.
2. Zastrzeżenia mogą być również zgłoszone w drodze protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w ustalonej wysokości (200 zł).
3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie protestu powinny być przekazane stronie przeciwnej.
Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich i pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z fotografią.
Żądanie sprawdzenia tożsamości przysługuje wyłącznie kapitanowi do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.

Artykuł VII - Transfery i wypożyczenia zawodników
§ 13
1. Zmiana przynależności klubowej zawodników może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) w terminach :
Od 15.05. do chwili rozpoczęcia rozgrywek
Od 15.12. do chwili rozpoczęcia rozgrywek w rundzie rewanżowej.
2. Transfer zawodnika (definitywny lub czasowy) z drużyny do drużyny biorącej udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsaluj w przypadku gdy zawodnika obowiązują postanowienia kontraktu zawartego z klubem, wymaga pisemnej umowy zawartej pomiędzy klubem odstępującym i klubem pozyskującym. Stosowna umowa spisana jest w 3 egzemplarzach po jednej dla klubów oraz dla Sekcji Gier.
Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani czasowo na grę w innym klubie na okres jednej rundy.
Po okresie wypożyczenia zawodnik staje się automatycznie zawodnikiem klubu odstępującego. kolejny transfer czasowy zawodnika może nastąpić po upływie jednej rundy rozgrywkowej w okresach przewidzianych jak w pkt. 1 3. Po upływie okresu wypożyczenia zawodnika - zawodnik może pozostać w klubie odstępującym na zasadzie transferu definitywnego.
Zawodnik transferowany czasowo może powrócić przed upływem umowy do klubu macierzystego za zgodą stron i piłkarza, o ile taka możliwość przewidziana
jest w umowie.
4. W przypadku, gdy zawodnik, który podpisał deklaracje gry amatora w klubie chce przejść do innego klubu, a nie uzyska zgody od kierownictwa swojego macierzystego klubu, a nie chce kontynuować gry w aktualnym zespole obowiązuje go karencja, która trwa do końca bieżącego sezonu Zawodnik z chwilą rezygnacji z gry w danym zespole winien powiadomić na piśmie Sekcję Gier o swojej decyzji.
5. Zawodnik zatwierdzony do gry w danym zespole, w przypadku gdy nie rozegrał żadnego spotkania (nie figurował w sprawozdaniu z meczu), może za zgodą kierownictwa klubu przejść do innego zespołu (wypożyczenie lub transfer
definitywny) podczas trwania danej edycji rozgrywek.
6. Zawodnicy klubów, które wycofały się z rozgrywek w I rundzie bądź nie przystąpiły do kolejnej edycji rozgrywek w przypadku gdy nie są związani kontraktem z tymi klubami, mogą zmienić barwy klubowe podczas trwania danej edycji rozgrywek, bez jakichkolwiek zobowiązań i bez stosownej opłaty transferowej w Komisji.
7. Transfery definitywne oraz czasowe mogą być przeprowadzane tylko w okresie transferowym (za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt.5 i 6).
8. Za transfery definitywne lub czasowe pobierana jest opłata, którą ponosi klub
pozyskujący zawodnika i która wynosi :
- I liga - 200 zł (transfer definitywny)
- II liga - 100 zł (transfer definitywny)
- I i II liga - 100 zł (wypożyczenie)
- III liga - 50 zł (transfer i wypożyczenie)
Powyższe kwoty należy wpłacić na konto ZPN, lub w biurze Komisji lub Wydziału

Artykuł VIII - Przepisy i zasady gry
§ 14
1. W rozgrywkach PLF obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5 - osobowych ustalone przez FIFA.
2. Drużyny rozgrywają spotkania systemem każdy z każdym w dwóch rundach czyli mecz i rewanż.
Aktualnie Polska Liga Futsalu podzielona jest na trzy klasy rozgrywkowe:
I liga w której występuje 12 drużyn
- II liga która podzielona jest na II grupy :
I grupa do 12 drużyn w zależności od zgłoszeń ,
II grupa do 12 drużyn w zależności od zgłoszeń
III liga II grupy do 12 drużyn w zależności od zgłoszeń
3.. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt. remis - 1 pkt. porażka - 0 pkt
4. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:
1) Większa ilość zdobytych punktów.
2) W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami ,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnicą miedzy zdobytymi i utraconymi bramami w spotkaniach tych drużyn ,
c) przy dalszej równości wg. reguł UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie ,korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn ,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu ,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące I i II miejsce a także zespoły których kolejność decyduje o spadku stosuje się wyłącznie zasady określone w pkt. a,b,c a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe
na neutralnym boisku wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki ,
5. W Polskiej III Lidze Futsalu obowiązują spadki i awanse i tak:
- z III ligi nie spadają żadne zespoły.
- bezpośredni awans do II ligi uzyskają mistrzowie grup III ligi
- drużyny II ligi stoczą pojedynki barażowe o pozostanie w II lidze z
- v-ce mistrzami grup III ligi w układzie par :
- v-ce mistrz III ligi I grupa - XI zespół II ligi gr I (albo z przed ostatnią drużyną w tableli)
- v-ce mistrz III ligi II grupa - XI zespół II ligi gr II (albo z przed ostatnią drużyną w tabeli)
Gospodarze pierwszych spotkań na I miejscu
6. Spotkania barażowe rozgrywane są na zasadzie dwu-meczu czyli mecz i rewanż.
W przypadku gdy w bilansie dwóch spotkań zespoły uzyskają jednakową ilość punktów i taką samą różnicę bramek wówczas decydują bramki zdobyte na wyjeździe, które liczą się podwójnie zgodnie z § 14 pkt.4 c.
7. W przypadku gdy spotkanie rewanżowe zakończy się takim samym rezultatem jaki padł w pierwszym spotkaniu, wówczas sędzia zarządzi dogrywkę 2 x 5 minut, a gdy ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, nastąpi seria rzutów karnych zgodnie z przepisami gry (w dogrywce bramki na wyjeździe nie liczą się podwójnie).


Artykuł IX - Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników
§ 15
1. Drużyny zobowiązane są przed rozpoczęciem zawodów przedstawić sędziemu ważne karty zdrowia zawodników potwierdzające ich zdolność do gry.
2. Ważność badań lekarskich określa się na 6 miesięcy.
3. Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie może brać udziału w grze.
§ 16
Komisja lub Wydziały Futsalu przy ZPN nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed ,w czasie i po zawodach organizowanych przez Kluby. Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubie lub, stowarzyszeniu, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.

Artykuł X - Ubiór zawodników
§ 17
1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić.
2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek - na polecenie sędziego - zmienić ubiór.
3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.
4. Obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy na golenie. Bez ochraniaczy zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry

Artykuł XI - Sędziowie, obserwatorzy i delegaci
§ 18
Komisja lub Wydział Kolegium Sędziów przy ZPN sporządza listę arbitrów do prowadzenia spotkań Polskiej III Ligi Futsalu oraz dokonuje obsady na poszczególne zawody. Spotkanie sędziuje trzech sędziów w układzie: sędzia - drugi sędzia- sędzia czasowy, który może być sędzią klubowym przeszkolonym w zakresie znajomości ogólnych przepisów gry oraz obsługi zegara.
3. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów nie stawią się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydatów do prowadzenia spotkania.
4 W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W innym przypadku o wyborze sędziego decyduje losowanie w obecności kapitanów drużyn.
5. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie w określonym terminie 48 godz. sprawozdania odpowiedzialny jest gospodarz zawodów.
6. Wysokość ryczałtów sędziowskich zostanie ustalona oraz zatwierdzana przez Komisję Futsalu PZPN i podana do wiadomości klubów przed rozpoczęciem danej rundy rozgrywkowej.
7. Na spotkania ligowe będą delegowani obserwatorzy, delegaci, których zadaniem będzie ocena pracy sędziów oraz organizacji zawodów.
8. Wysokość ryczałtów obserwatorów, delegatów zostanie ustalona przez Komisję i podana do wiadomości klubom przed rozpoczęciem sezonu. Ryczałty dla obserwatorów, delegatów będą regulowane przez Komisję Futsalu PZPN.


Artykuł XII - Protokoły z zawodów
§ 19
1. Druki protokołów oraz załączniki do protokołów z zawodów dostarczają sędziowie związkowi delegowani na zawody nie mniej gospodarze spotkania winni posiadać dodatkowy egzemplarz w przypadku gdy zawody będzie zmuszony poprowadzić sędzia z wyboru lub losowania.
2. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wypełnienia sprawozdania w części dotyczącej składu, swoich zawodników do protokołu, złożenie osobiste podpisów przez zawodników w protokole, zgodnie z numeracją na koszulkach.
3. Sprawozdanie podpisują w obecności sędziego kapitan i kierownik drużyny.
4. Po zakończonych zawodach sędzia wypełnia załącznik do sprawozdania dotyczący nałożonych kar indywidualnych (3 egzemplarze), przedkładając kierownikom drużyn do podpisu i przekazując im po jednej kopii. Załącznik musi być wypełniony i przekazany kierownikom drużyn również w przypadku gdy kar indywidualnych nie udzielono.
§ 20
1. Sędziowie w terminie 48 godzin po zakończonym spotkaniu są zobowiązani przesłać listem poleconym do Biura Wydziału Zamiejscowego protokół z zawodów wraz z oryginałem załącznika.
2. Niezależnie od w/w wymogu sędziowie mają obowiązek do 30 minut po zakończonym spotkaniu podać telefonicznie wyniki oraz szczegóły (strzelcy bramek, zawodnicy ukarani karami indywidualnymi) z prowadzonych przez siebie spotkań, osobie której imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy zostanie podany przed inauguracją rozgrywek.
3. Po otrzymaniu protokołów sędziowskich, Sekcja Gier weryfikuje uzyskane wyniki zatwierdza je bądź wnosi poprawki które zostaną uwzględnione w najbliższym komunikacie z kolejki ligowej

Artykuł XIII - Nagrody
§ 21

1. Zespoły, które zajmą w końcowej klasyfikacji III ligi miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary.
4. Zespoły, które wywalczą awans do II ligi w spotkaniach barażowych otrzymają okolicznościowe puchary.
5. Komisja lub Wydziały przy ZPN prowadzą klasyfikację na najlepszego zawodnika oraz bramkarza, dla najlepszych zostaną przyznane nagrody.
6. Prowadzona jest klasyfikacja na Najlepszego strzelca oraz ranking Fair Play w III lidze. Dla wyróżnionych okolicznościowe
puchary i statuetki.

Artykuł XIV - Protesty.
§22
Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin po opłaceniu stosownej kaucji (200 zł.), przy czym kopie protestów powinny być przykazane stronie przeciwnej. Przedłożenie do analizy zapisu video z meczu leży w gestii zespołu składającego protest.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona

§ 23
Wszelkie protesty rozpatrywane są w I instancji przez Sekcję Gier i Dyscypliny Komisji lub Wydziału przy ZPN w zależności od kompetencji, drugą instancji jest Sekcja Dyscypliny Komisji Futsalu PZPN.

Artykuł XV - Sankcje karne
§ 24
1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień
(żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziów prowadzącego zawody.
2. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Sekcję Dyscypliny Komisji lub Wydziałów przy ZPN - ach w oparciu o niniejszy Regulamin i Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
3.Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest pisemny opis zawarty w sprawozdaniu sędziowskim. Organ dyscyplinarny może orzec karę w sytuacji gdy zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego przewinienia podlegającego karze wykluczenia a nie zostało ono dostrzeżone przez sędziego (uderzenie, kopniecie bez piłki, oplucie itp.). Podstawą decyzji organu może być w takiej sytuacji wyłącznie opis obserwatora lub delegata poparty zapisem video lub zapis w załączniku do sprawozdania w zawodach.
4. Zawodnikom, którzy w czasie zawodów zostali wykluczeni (tzw. samoistna czerwona kartka) wymierza się automatycznie karę 2 meczy dyskwalifikacji, chyba że przewinienie polega na:
naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w grze i poza nią ,
wysoce nie sportowym ,grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie i po zawodach ,
5. W opisanych jw. przypadkach Sekcja Dyscypliny przeprowadza postępowanie dyscyplinarne, po którym organ dyscyplinarny orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczy do kary dyskwalifikacji czasowej.
6. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry - czerwona kartka samoistna jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać czynnego udziału w żadnych zawodach ,
7. Zawodnikowi, który w czasie zawodów zostanie wykluczony (czerwona kartka) wskutek otrzymania dwóch napomnień (żółta kartka), wlicza się do rejestru 2 żółte kartki i może grać w zawodach jeżeli nie są one konsekwencją 4,7,10 kartki itp. skutkujących odsunięciem od zawodów zgodnie z § 25 pkt.1.
8. Karę dyskwalifikacji 1 meczu (czerwona kartka - tzw. faul taktyczny) wymierza się zawodnikowi gdy :
pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przez powstrzymywanie umyślne przeciwnika używającego niedozwolonych środków, które winno być ukarane rzutem wolnym lub karnym ,
zawodnik inny niż bramkarz na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników bramki umyślnie zagrywa ręką ,
bramkarz, który przeszkadza w zdobyciu bramki i zatrzymuje rękoma poza polem karnym.
9. Wystawienie do gry zawodnika, który w danym spotkaniu winien pauzować za otrzymane kary indywidualne, niezależnie od regulaminowych sankcji dyscyplinarnych, spowoduje zweryfikowanie wyniku spotkania jako walkower w stosunku 0 : 5.W przypadku uzyskania wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.


Artykuł XVI - Wymiary kar
§ 25
1. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma upomnienie (żółtą kartkę)zostanie automatycznie ukarany :
przy trzecim napomnieniu
- kara pieniężna w wysokości 20 zł.
przy czwartym napomnieniu
- kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu ,
przy szóstym napomnieniu
- kara pieniężna w wysokości 50 zł.
przy siódmym napomnieniu
- kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu
przy dziewiątym napomnieniu
- kar pieniężna w wysokości 100 zł.
przy dziesiątym napomnieniu
- kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczy
przy każdym kolejnym napomnieniu - kara dyskwalifikacji 2 mecze oraz kara pieniężna 100zł.
2. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu wpłacenia powyższej kary na konto organu prowadzącego rozgrywki.
3. Odpowiedzialnym za ewidencję kar indywidualnych swoich zawodników oraz ewentualne wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (zakaz gry) jest wyłącznie KLUB.

§ 26
Klasyfikacja Pucharu Fair Play.
Zasady punktacji : - napomnienie (ż.k.) - (-3 pkt)
- każde kolejne napomnienie tego samego zawodnika ,
wielokrotność (-3 pkt) np. drugie napomnienie - (-6 pkt) ,
trzecie napomnienie - (-9 pkt),
wykluczenie (cz.k) - (-15 pkt) ,
każde kolejne wykluczenie tego samego zawodnika ,
wielokrotność (-15 pkt) tak jak wyżej ,
walkower - (-20 pk t) ,
Uwaga : W przypadku jednakowej ilości ujemnych punktów o wyższym
miejscu w klasyfikacji Fair Play decyduje wyższa lokata drużyny
w końcowej tabeli danego sezonu.

Artykuł XVII - Postanowienia końcowe
27
Niniejszy Regulamin, Przepisy i Uchwały Komisji Futsalu PZPN wraz z Przepisami gry FIFA są jedyną podstawą do rozgrywek III Ligi Futsalu na sezon 2006 /2007.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygnięcia wszystkich spraw nie ujętych w Regulaminie przysługuje Komisji Futsalu PZPN.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Futsalu PZPN. Przewodniczący Komisji Futsalu PZPN
Kazimierz GREŃ
Komisja Futsalu PZPN
Katowice dnia 2006-06-02

Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek